logo Disk

Slovníček pro zvukové mistry: A - I Každý měsíc přidáme další 3 písmena!

Informace k vašemu nahrávacímu programu jsou jen v angličtině? Nejste si jisti, co jednotlivé názvy a termíny znamenají? Pomůže vám náš slovníček! Bude vycházet na pokračování vždy po 3 písmenech z abecedy. A navíc jsme ke každému písmenu připojil i několik zajímavých tipů.

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 15. května 2021

A

AAF Advanced Authoring Format - multimediální formát umožňující výměnu digitálních médií a meta dat mezi různými systémy
Acoustic Feedback kontrola akustického signálu (zpětná vazba)
Action akce, činnost
Activate Effect zapnout efekt
Adapt to oprav, přizpůsob
Add Conection přidej propojení audia
Add Device přidej zařízení (zvukové rozhraní)
Add Track přidej stopu
Adjust upravit
AFL After-Fader Listen, poslech za efekty v šavli (vstupní jednotce)
Aftertouch tlaková citlivost, stlačení po doteku, úhozu (klávesy)
Alignment zarovnání (např. eventů)
Alignment Panel zarovnávací panel
Ambisonic ambisonický, prostorový
Amount suma, množství
Amplitude amplituda (nejvyšší bod vlny či kmitu)
Analyzer analyzér
Apply použij
Arbitrary náhodný, libovolný (např. řazení stop)
Arrange aranžmá
ASIO Audio Stream Input/Output (ASIO) - ovladač zvukových karet specifikovaný společností Steinberg
ASIO Driver Setup nastavení ASIO ovladače
ASIO-Guard přesunutí z trasy ASIO do jiné větve
Assignment úkol, přiřazení
Attribute vlastnost
Audio Connections propojení audio kanálů
Audition náslech, přehrávání
Auto-Scroll automatické rolování
Auto-Scroll Settings nastavení automatického rolování
Available dostupný (např.efekt)

 

Poslech PFL se na mixážní konzoli StudioLiveAR16 USB-C od PreSonus aktivuje tlačítky na každé jednotlivé šavli (vstupní jednotce), poslech AFL pak společnými tlačítky umístěnými nad AUXY.

Tip1: After-Fader Listen: přepínáním cest AFL (After-Fader Listening) a PFL (Pre-Fader Listening) můžete v mžiku porovnat zvuk s a bez korekcí či efektů.

Tip2: Ambisonický, prostorový: S ambisonickým formátem, který pokrývá jak rovinu před a za posluchačem, tak rovinu pod a nad posluchačem báječně pracuje mikrofon Rode NT-SF 1. Pomocí programu SoundField pak můžete měnit směrování, polohu a rotaci mikrofonů a převracet je do prostorových mixů od konstelací 5.1 až po úplný 7.1.4 surround mix

B

Backspace odstranit
Bank Selector výběr banky
Bar takt
Beat doba
Bit Depth bitová hloubka
BPM počet dob za minutu
Brickwall Limiter limiter zajišťující, že výstupní úroveň nikdy nepřekročí stanovený limit
Bulk Dump hromadný výpis
Bus Name jméno sběrnice
Bypass Effect přemostit efekt (nezahrnout jej do řetězce)

 

V mástrovacím programu WaveLab můžeme nastavit bitovou hloubku až do úrovně 64 float.

Tip3: Bit Depth: Bitová hloubka určuje, jak jemně proběhne tzv. kvantování signálu. V případě audio signálu vlastně odčítání hladin napětí signálu ve svislé rovině. Rozlišení nestoupá lineárně, ale exponenciálně (tzv. narůstajícím exponentem).

V případě 8 bitů to bude 28 = 256 hladin. V případě 16 bitů to bude 216 = 65 536 hladin. V případě 24 bitů to bude 224 = 16 777 216 hladin. V případě 32 bitů to bude 232 = 4 294 967 296 hladin.

V programu Studio One aktivací kolonky Bypass např. napevno zavřeme efekty v "šavli".

Tip4: Bypass Effect: Pokud budete pro více stop používat jeden společný FX kanál a přes odbočky Send tam posílat jednotlivé signály z vybraných stop, operací Bypass napevno zavřete vstup těch stop, kde se vám po kontrolním poslechu nehodí k tomu, aby byly společně efektovány.

C

Catch zachytit, chytnout
Click klik (metronom)
Clipboard schránka
Clipping tvrdé ořezání vrcholů vlny (důsledkem je zkreslení signálu)
Clock Source externí zdroj hodin (synchronu)
Coarse hrubý, drsný
Collapse sbalit
Color  barva
Combine Selection Tools kombinovaný výběr nástrojů
Comp sestav
Conflict kolize, srážka, konflikt
Control Room režie (poslechová místnost)
Count-in návěští, odklepání dob
CPU centrální procesorová jednotka (Central Processing Unit) v počítači
Crop oříznutí (např. záběru)
Crossfade prolínání
Cue mix příposlech mixážní konzole
Current Project aktuální projekt
Currently současně
Cursor kurzor (např. místo, na které jsme najeli myší)
Curve křivka, tvar
Cycle cyklus

 

Tip5: Operací „Combine Selection Tools“ můžeme např. v editačním programu Cubase 11 rychle přepínat mezi operacemi Object Selection (výběr objektů) a Range Selection (nastavením rozsahu či délky eventu).

Tip6: CPU: Abyste nezatížili CPU procesor počítače, který by měl být raději rezervován pro editační program, pro efektování můžete využít tzv. akcelerovaný plug-in: efektování je zpracováváno speciálním DSP procesorem, který je do počítače dodán ve formě přídavné PCIe karty nebo externího zařízení USB, FireWire nebo Thunderbolt. Váš „kompjútr“ může tak svou kapacitu využít jen na operace tipu střih, spojování a prolínání či na mix (sumaci) stop. Chod celého zařízení se několikrát zrychlí.

Tip7: Count-in: Návěští oceníme nejen v případě stejného tempa po celou dobu písně, ale hlavně při tempových změnách během jedné skladby.

Tip8: Pro zabezpečení příposlechů (Cue Mix) a vůbec pro komunikaci digitálních mixážních konzolí PreSonus StudioLive III s nahrávacím programem Studio One slouží na fyzickém mixpultu tlačítka Mix 9-16.

Tlačítka pro příposlech na mixážní konsoli StudioLive.

D

Default výchozí
Delay zpoždění
Detect Silence detekce ticha
Direct Monitoring přímé monitorování (vstupu)
Direct Offline Processing Window okno přímého off line zpracování
Disk Preload částečné načtení do paměti RAM
Dithering uložení zvukového souboru v nižším bitovém rozlišení, anebo speciální algoritmus převodu bitového rozlišení s potlačením nežádoucích jevů
Divergence rozdílnost, odchylka
Dotted tečka u noty (o polovičku délky delší)
Draw kresli
Drum editor editor bicích
Drumstick palička
Duplicate zdvoj

Tip9: Detect Silence: mástrovací program WaveLab podobně i jako řada editačních programů umí najít v záběru místa, kde je ticho (silence). Anebo místa nacházející se pod určeným prahem hlasitosti (threshold). Ty automaticky označí. Můžete tak např. detekovat údery malého bubínku a později jej natrigrovat.

E

Edit History historie úprav
Editing úprava, editace
Editor Score editor partitury
Editors nástroje pro úpravu
élastique druh formátu zachovávající formanty, jinak i elastický, hladký
Elevation pozdvihování, vyvýšení, stoupání
EQ ekvalizace
Equal stejný, odpovídající
Equal Pitch temperované ladění
Erase vymaž
Event event, záběr
Expand rozbal
Export Audio Mixdown export smíchaných stop (mixu)
Expression MapSetup matice, mapa výrazových prostředků (V MIDI u not)
Extension rozšíření
External FX externí efektový kanál
External Instruments externí nástroje
External Instruments Parameter parametry externích nástrojů
Extract vypsat, vytáhnout

 

Tip10: External Instruments: mezi skvělé externí databáze nasamplovaných symfonických nástrojů patří např. Miroslav Philharmonik od IK Multimedia. Mimochodem na její realizaci se podíleli i čeští hudebníci z České filharmonie.

Tip11: EQ: mezi vynikající analogové ekvalizéry, ať již samostatné nebo součástí tzv. preampů patří výrobky od Rupert Neve Designs.

F

Favorites oblíbené
FFT rychlá Fourierova transformace
Filter filtr
FLAC bezztrátový zvukový kodek
Flag vlajka, označení
Flatten srovnat, vyrovnat, zplošit
Flatten Realtime Processing proces (algoritmus) běžící v reálném čase a vyhlazující změny ve výškách (přelaďování) a další deformace tónu
Flip otočit, převrátit
Focus zaměř, použij
Format formát
Forward vpřed
Frame Rate snímková frekvence
Freez zmraz, zmrazit
Frequency frekvence
fps (frame per seconds) počet snímků za sekundu
Functions funkce
FX kanál efektový kanál

 

Tip12: FFT je zkratka pro rychlou Fourierovu transformaci (Fast Fourier Transform). Jde vlastně o algoritmus, který dokáže zjednodušeně, efektivně a hlavně rychle vypočítat vlastní Fourierovu transformaci. Fourierova transformace dokáže pomocí integrálu a goniometrických funkcí sin a cos převést signál z časové oblasti (vlny) do oblasti frekvenční (spektra). Na spektrografu pak vidíte spektrum a můžete v reálném čase analyzovat, kolik a jakých složek se nachází např. v basech, středech či výškách.

Tip13: Do efektového kanálu (Fx Channel) v editačním programu můžete vložit řadu virtuálních efektů zahrnutých do vlastního programu nebo zapojených formou externího plug-inu (např. architektury VST2, VST3). Mezi vynikající kytarové efekty patří moduly od Audified.

G

Generic Remote obecné dálkové ovládání
Glide klouzat
Glue slep, lepidlo
Grid mřížka
Groove figura, beat

 

Tip14: Grid, mřížka slouží k zalomení začátků audio záběrů (jednotlivých not i frází) nebo i MIDI not do rastru projektu - vlastně „na chlup“ na doby v programu. Tím docílíme přesné rytmické struktury, na druhé straně ubereme na výrazu nebo jej i ztratíme.

H

head pairs páry not
Hermode Tuning ladění Hermode (HTM)
Hidden skrytý
Hide skryj
History historie
Hitpoint pozice, označený bod v audiu
HMT Hermode Tuning, ladění Hermode
Hub v Cubase značí přístup k novinkám, novým továrním šablonám
HW Sample Rate vzorkovací frekvence HW

 

Tip15: Hitpoint označí místo, obvykle začátek v audio vzorku (v jednotlivé notě i záběru) a zamkne jej. Díky této značce – „hitpointu“ lze pak vybraný úsek přenášet v rámci mřížky na jiná místa ve stopě či projektu. 

CH

Channel Strip kanál, "šavle", vstupní jednotka, kanálová lišta
Chord Pad akordový pad
Chunk kus něčeho

 

Tip16: Channel Strip, vstupní jednotka nebo i šavle je základním blokem na analogovém, digitálním i virtuálním mixážním pultu. Standardně obsahuje prvky: gain, fantomové napájení, pad, přepínání mezi režimy Prefade Out a Postfade Out, tahový potenciometr, EQ, Aux, Fx.

Tip17: Jednoduché Channel Stripy najdeme i v 20-kanálovém rackovém summing mixu, jako je např. Heritage Audio MCM-20.4.

I

I/O vstup/výstup
Imager efekt pro rozšíření sterea
Inhibit omezit, potlačit
In-Place editor nástroj umožňující upravovat MIDI party přímo v okně Projektu
Input Latency vstupní zpoždění
Insert vlož
Inspector ve VariAudio inspektor pro dolaďování
Integrated integrovaná
Intensity intenzita
Tip18: I/O parametr I/O najdete standardně na zvukovém převodníku v záložce Device (zařízení) a nastavujete v ní, z jakého zařízení do programu povedou vstupy a do jakých zařízení budou nasměrovány výstupy
Tip 19: InPut Latency – vstupní zpoždění je jednou ze stěžejních technických vlastností zvukového převodníku. V současné době je převodník nebo i nahrávací program vyroben tak, aby měl zpoždění minimální (několik milisekund) nebo žádné.

Tip20: Nahrávací systém LUNA spolu s kartami Apollo je vyladěn tak, že nemá žádné zpoždění – nulovou latenci!

 

Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře