logo Disk

Notační program Sibelius (2. díl) Jak s programem začít, jaké jsou jeho přednosti a jak jej využít třeba pro hudební nauku?

úvodní dílu seriálu o notačním programu Sibelius vás Jaroslav Musil ve stručnosti seznámil s výhodami počítačové notace. V tomto druhém díle seriálu se dočtete, jak lze program Sibelius využít v hudební výuce, jaké jsou jeho základní vlastnosti a to, jak s programem můžete začít.

Kategorie: Instituce - Školy | Studio - Tipy & Triky
Jaroslav Musil | 21. října 2015

Jak lze využít program Sibelius v hudební výchově, v hudební nauce?

Poslech hudebních ukázek již standardně tvoří součást náplně vyučovacích hodin hudební výchovy a hudební nauky. Notační programu Sibelius nabízí v tomto ohledu zajímavé možnosti v porovnání s běžným poslechem zvukové nahrávky. Zde jsou příklady: Kvalitní notový zápis poslouchané hudební ukázky, vizuální sledování okamžité pozice přehrávání skladby v notách, opakované spouštění přehrávání z libovolného místa skladby, ukázka vybrané notové osnovy nebo partu, změna tempa přehrávání skladby, informace o aktuální pozici přehrávání v hudebních i časových jednotkách, zapnutí zvuku tikání metronomu, transpozice skladby, změna nástrojového obsazení, výrazu, přednesu a prostoru, kde je skladba přehrávána, tisk partitury, převod na zvukový soubor s možností vypálení na CD nebo vytvoření MP3. Zdroje ukázek partitur: Pracovní listy obsažené v programu Sibelius, knihovna hudebních motivů pro různé hudební nástroje a hudební styly, ručně vytvořená partitura, part učitelem nebo studentem, oskenovaná tištěná nebo i ručně psaná partitura, převod ze souboru PDF, notový zápis pořízený zpěvem nebo hraním na hudební nástroj pomocí mikrofonu, partitura získaná z internetu, převod z vytvořeného nebo z internetu staženého MIDI souboru.

Výukové materiály jsou k dispozici v notačním programu Sibelius ve formě pracovních listů a to většinou ve dvojím provedení, jako kontrolní, správně vyplněný pro učitele a nevyplněný studentský. Lze je využívat v aktivní verzi v prostředí programu Sibelius nebo je vytisknout studentům pro vyplnění tužkou ve škole, případně je zadat, jako domácí úkol. Asi 1700 pracovních listů v programu Sibelius obsahuje: Cvičení, projekty, kompletní skladby, plakáty a další. Lze zvolit cílovou skupinu, jako jednotlivec, malá studijní skupina, velká skupina a způsob použití, papír nebo počítač. Příklady obsahu pracovních listů: Základy hudební nauky (noty, pomlky, dynamická znaménka, barva tónu, takt, tempo, rytmus, stupnice, předznamenání, intervaly, akordy, kadence, rozbor notového zápisu, dirigování, diktáty, transkripce, sluchová cvičení). Zápis hudby a hudební tvorba (notace, transpozice, aranžování, kompozice, improvizace). Vybrané hudební ukázky (výukové a cvičné skladby, skladby pro různé nástroje). Reference (encyklopedie stupnic a modů, knihovna akordů, instrumentační tabulky). Plakáty, pomocné karty, hudební hry. K dispozici jsou také předlohy a šablony pro vytváření vlastních pracovních listů a jiných výukových materiálů, notové papíry různých typů a velikostí osnov, šablony pro dvou, čtyř taktová cvičení s možností doplnění textu a obrázku, šablony pro plakáty, pomocné karty a cvičení stupnic

Vytváření a poslech vlastních skladeb pomocí knihovny hudebních nápadů a motivů, obsažené v programu Sibelius. Hudební nápady a motivy jsou systematicky uspořádány a lze vybírat dle hudebního nástroje, žánru, tempa, tónorodu, taktu nebo tóniny, využít již připravené motivy nebo vytvářet vlastní. Jednoduchým způsobem je možné kopírovat obsah knihovny do definovaného místa právě otevřené partitury a zpětně označenou část notového zápisu kopírovat do knihovny a využít v jiných případech.

Výuka not a rytmu na všech stupních hudebního vzdělávání je s notačním programem velice zajímavá a variabilní. S využitím možnosti změny tvaru notové hlavičky a nožičky, barvení různých výšek not, vepisování názvů not do hlaviček, přehrávání notového zápisu v různém tempu a taktu, volba různých bicích nástrojů a partů, se dobře vysvětlují pojmy, jako tvar noty, nožičky, výška a délka noty, změna výšky a délky noty, praporek, trámec, takt, nepravidelný rytmický útvar, posuvka, a další hudební pojmy.

Hudební značení výrazu, hrací techniky, dynamiky a tempa se vyučuje pomocí notačního programu velice dobře, protože je možný bezprostřední poslech ukázky po vložení hudebního znaku stejně, jako po provedení jeho změny. Lze nastavit, jak bude program Sibelius na daný znak reagovat.

Výuka psaní not, notopisu může obsahovat různé způsoby vytváření notového zápisu, základní pravidla notace, typy osnov, klíčů, posuvek, not, notových hlaviček, pomlk, ostatních hudebních znaků, pravidla notace hudebních partů, přepis skladby ze zpěvníku nebo jiné tištěné notové předlohy, změnu vzhledu zapsané partitury, využití automatické kontroly správnosti zápisu, vyhledávání chyb.

Hudební nástroje a instrumentaci lze interaktivně vyučovat s podporou notačního programu vzhledem k jeho možnostem přehrávání partu různými hudebními nástroji z rozsáhlé a kvalitní knihovny zvuků. Studenti mohou sledovat rozsahy jednotlivých hudebních nástrojů bezprostředně při zápisu not, protože noty mimo rozsah daného nástroje se zabarvují červeně. Rozsah lze upravovat pro různé technické možnosti interpreta. Také další vlastnosti hudebních nástrojů lze měnit, jako např. název nástroje, typ notové osnovy, tabulatury, dokonce je možné si vytvořit svůj vlastní hudební nástroj

Jediným kliknutím lze změnit zápis všech transponujících nástrojů. Výuku hudebních nástrojů zajisté obohatí barevné obrázky a typické ukázky z knihovny motivů

Výuka hudebního sluchu, intervalů, akordů a stupnic může využívat možnosti sluchového porovnávání a analýzy notového zápisu intervalů, akordů a stupnic při jejich přehrávání pomocí notačního programu. K dispozici jsou již výše zmíněné pracovní listy nebo si učitel sám může podle potřeby vytvořit vlastní ukázky a cvičení, kde lze využít i kompletní knihovnu akordových značek a diagramů.

Kompozice a aranžování jako náročnější hudební obory ocení vlastnosti notačního programu především pro rychlé vytvoření vlastní skladby, reálné přehrávání, opravy, transpozice, změnu hudebních nástrojů, možnosti harmonizace, vytvoření jednoduchého doprovodu s využitím automatizačních funkcí programu Sibelius.

Jaké jsou základní vlastnosti notačního programu Sibelius?

Pracovní prostředí notačního programu Sibelius lze přizpůsobit individuálním potřebám hudebníka, učitele a studenta.

Vytváření notového zápisu je možné provést různými způsoby, uživatel si tak může zvolit ten, který mu nejvíce vyhovuje. Partituru lze zapsat počítačovou myší (nejnázornější, ale nejpomalejší způsob, vhodný pro výuku), počítačovou klávesnicí (často označován, jako nejrychlejší, ale není typický pro hudebníky, kteří jsou zvyklí na klaviaturu), virtuální klaviaturou a hmatníkem (zajímavé pro práci s interaktivní tabulí), skutečnou klaviaturou v krokovém režimu (rychlý způsob, především pro vkládání akordů) a v reálném čase (nejpřirozenější, ale ne vždy se dosáhne požadovaného úhledného a dobře hratelného zápisu, obzvlášť v případě rytmických nepřesností ať záměrných nebo jako chyb, při hraní s metronomem, je třeba správně nastavit výchozí parametry pro tento způsob notového zápisu), skenováním tištěné nebo ručně psané předlohy (rychlý způsob, přesnost závisí na kvalitě předlohy a správném nastavení parametrů skenování), přímým převodem z PDF souboru (výhodné také pro převod mezi jinými notačními programy, pokud není jiný způsob) pomocí mikrofonu (jen pro jednoduché melodie).

Výstupem notačního programu může být tisk (lze vytisknout jednu stránku, jen určité stránky, celou partituru, party), grafický soubor (vhodný formát pro komunikaci s hudebníky, kteří nevlastní notační program, lze volit ze základních, běžně používaných grafických formátů), soubor PDF (běžně používaný formát), zvukový soubor (formát wav, pro možnost vytvoření zvukového CD nebo MP3), MIDI soubor (pro komunikaci s jinými hudebními programy nebo zařízeními), Sibelius dokument pro nižší verze (možnost komunikace s uživateli nižších verzí programu Sibelius), předloha notového papíru (vlastní notový papír, jako výchozí dokument pro práci v programu Sibelius), pracovní list (pro výuku hudby), soubor pro program Scorch (formát pro možnost přehrávání not umístěných na internetových stránkách), soubor XML (vzájemné sdílení notového zápisu s jinými hudebními programy, které podporují formát XML, např. Finale)

Úpravy partitury lze provádět s využitím standardních funkcí programu Sibelius, jako jsou transpozice (podle tóniny nebo intervalu, jen části nebo celé partitury včetně předznamenání), aranžování (inteligentní kopírování not mezi osnovami hudebních nástrojů pro vytvoření aranžmá), enharmonická záměna, rozepisování do hlasů nebo lze zvolit pomocné prográmky Plug-ins, které nabízení složitější operace, jako kompoziční nástroje, melodické úpravy, zjednodušení notace, vícenásobné zpracování, kontrolu správnosti, analýzu a další užitečné operace s partiturou.

Party není třeba speciálně rozepisovat, generují se automaticky, současně s vytvářením celkové partitury. Lze využít funkce pro porovnání partů, nastavení rozdílů ve vzhledu, jednoduchým způsobem je možné vytvářet zanášky, pro party typické vícetaktové pomlky, případně sestavit vícenásobné party. Pro usnadnění práce je vhodné nastavit automatizaci přechodu na nový řádek a na novou stránku. Komfortní je i vícenásobný tisk nebo možnost extrahování partů, jako samostatné soubory pro sdílení s jinými uživateli programu Sibelius.

Rozvržení a vzhled partitury lze provádět ještě před zápisem prvních not, během úprav nebo až na závěr, před tiskem. Úpravy vzhledu je možné provádět ručně nebo program Sibelius provádí úpravy automaticky podle zadaných parametrů (přichytávání hudebních objektů, rozestupy mezi osnovami, přechod na nový řádek, počet taktů na řádku, přechod na novou stránku a podobně).

Hudební motivy jsou k dispozici v knihovně motivů, hudebních nápadů, jsou členěny podle hudebních nástrojů, hudebního stylu, taktu, tóniny atd. Lze označit určitou část notového zápisu a převést ji do knihovny pro možnost využití v jiné partituře.

Přehrávání partitury je jednou ze základních vlastností notačního programu. Lze využít bohatou nabídku virtuálních nástrojů, které jsou součástí instalace programu Sibelius nebo i virtuální nástroje jiného výrobce, které jsou na počítači nainstalovány a splňují standardní parametry. Také je možné využít zvuky z integrované zvukové karty počítače, z externího klávesového nástroje nebo zvukového modulu, ale v tomto případě již není možné jednoduchým způsobem přímo z prostředí programu Sibelius vytvořit zvukový soubor z takto přehrávaného notového zápisu. Při zachování charakteru dané notové osnovy, partu je možné změnit zvuk pro přehrávání v integrovaném mixeru. Zde lze také nastavit hlasitosti jednotlivých hudebních nástrojů, jejich pozici ve stereu, efekt typu reverb (dozvuk) a chorus. Podobně, jako virtuální nástroje je možné využít i efektové plug-ins jiných výrobců. Kromě not jsou přehrávány i další hudební dynamické a výrazové znaky, u kterých lze nastavit způsob jejich přehrávání.

Video soubor je také možné importovat do notačního programu Sibelius, přehrává se v pomocném okně a synchronně pomocí notového zápisu lze vytvořit zvukovou stopu (soundtrack).

Jak začít?

Rychlý start – „Quick Start“ je název dialogového okna, které je průvodcem možností zahájení práce s programem Sibelius. Otevře se při prvním spuštění programu, a pokud se nezruší volba „Show Quick Start when Sibelius 7 starts“, v dolní části okna, bude se tento dialog otevírat při každém dalším spuštění programu. Zatržená volba „Show Quick Start again after closing last score“ otevře opět toto okno po ukončení práce s poslední partiturou. V horní části okna je pět záložek, kterými se určí způsob práce.

„Learn“ – výuka práce s programem Sibelius pomocí výukových videí vlevo nebo dokumentace vpravo. Kliknutím na „Online Support“ lze kontaktovat technickou podporu nebo uživatelské fórum na internetu.

„New Score“ – vytváření nové partitury pomocí nabídky předvoleb. Pokud žádná z předvoleb nesplňuje vaše představy, zvolte „Blank“ a později vyberte požadované hudební nástroje. V dalším kroku lze zvolit velikost stránky - „Page size“, orientaci na výšku – „Portrait“ nebo na šířku – „Landscape“ a předvolbu stylu partitury – „House style“. Vybrat nebo změnit hudební nástroje je možné volbou „Change Instruments…“, následným výběrem požadovaného nástroje v levé části okna a kliknutím na tlačítko „Add to Score“. Výběr lze usnadnit využitím vyhledávacího pole – „Find“ a filtračního tlačítka – „Choose from“. V pravé části okna – „Staves in Score“, je aktuální výběr osnov hudebních nástrojů v nové partituře. Osnovy lze odstranit – „Delete from Score“, přesunout výš – „Up“ nebo níž – „Down“. Nad –„Above“ nebo pod – „Below“ aktuálními osnovami lze vytvořit další speciální osnovu. Zatržením volby „Small staff“ vpravo dole se změní velikost právě označené notové osnovy. Kliknutím na „OK“ se objeví okno „Quick Start“ a je možné pokračovat s výběrem taktu – „Time Signature“, předtaktí – „Pick-up (Upbeat) Bar“, tempa – „Tempo“ a tóniny – „Key Signature Setup“. Poslední volbou je informace o partituře, kde je možné uvést název – „Title“, autora hudby – „Composer/Songwriter“, autora zpěvního textu – „Lyricist“, autorská práva – „Copyright“ a případné další informace – „Other information“. Zatržením volby „Crate Title page“ se vytvoří titulní stránka bez notových osnov, na které budou zobrazeny výše uvedené informace o partituře. Kliknutím na tlačítko „Create“ v pravém dolním rohu okna se otevře pracovní prostředí programu Sibelius s vytvořeným prázdným „notovým papírem“ podle zadaných předvoleb, připraveným pro zápis not.

„Recent“ – otevření souboru partitury, se kterým se nedávno pracovalo. Program Sibelius si pamatuje cestu ke složce, do které je soubor uložen. Zde je třeba dávat pozor na výměnná média (Flashdisky, CD,…), která musí být vložena, aby bylo možné požadovaný soubor otevřít.

„Import“ – vytvoření notového zápisu převodem z jiného formátu. Volba „PhotoScore“ otevře prostředí určené pro skenování tištěné partitury nebo převod ze souboru PDF. Kliknutím na „AudioScore“ je možné rozpoznat noty ze zvuku pomocí mikrofonu nebo přímo ze zvukového souboru. Možnost „MIDI File“ otevře MIDI soubor, vytvořený v jiném hudebním programu, elektronickém klávesovém nástroji nebo stažený z internetu a převede jej na notový zápis. Volbou „MusicXML File“ lze otevřít soubor vytvořený v jiném hudebním programu (Finale) a převést jej na partituru formátu programu Sibelius.

„Latest News“ – prohledání aktualizací programu Sibelius na internetových stránkách výrobce.

V dolní části okna „Quick Start“ je ještě možné použít tlačítko „Open Other…“ pro otevření souborů jiných formátů, posuvný ovladač „Zoom“ pro úpravu velikosti miniatur náhledů na předvolby. Kliknutím na „Exit Sibelius 7 nebo „Close“ se zavře okno „Quick Start“.

 

V posledním, třetím díle, se dočtete o způsobu zápisu not, pomlk a dalších znaků do partitury a jaké jsou dostupné verze notačního programu Sibelius

Chcete se dozvědět více?

Jaroslav Musil

Jako dlouholetý učitel a profesionál v oblasti hudební produkce má Jarek blízko jak k hudbě tak i k oblasti školství, a proto se naplno věnuje projektům pro školy a vzdělávací instituce. Vedle toho je také produktovým specialistou na notační a výukové programy.

Kontaktovat jej můžete na sibelius@disk.cz 

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře